ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນການລະບາດ

ຫນ້າກາກ, ຊຸດປ້ອງກັນ, ຊຸດປ້ອງກັນ